کردها و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
منبع:

انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران


تاریخ:

۱ آبان ۱۳۸۷ , October 22 2008
  TISRI,  ۹۷۸-۹۶۴-۵۲۶-۰۹۴-۹,  ۲۷۰,  تهران
نویسنده (گان): حق‌پناه، جعفر؛

کدبازیابی:

bb00020082308012715

چکیده:

مساله کرد، از جمله مسائل بسیار مهم و همیشگی در سیاست‌های تعدادی از کشورهای منطقه، خصوصا جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، عراق و تا حدی سوریه بوده است. بررسی سیر تحول سیاست خارجی ایران در برابر اکراد و نگاه به فرصت‌ها و چالش‌های موجود در این راستا از عمده مباحث این کتاب می‌باشد.

موضوع(ات):

کردان – خاورمیانه – فعالیت‌های سیاسی – تاریخ – قرن ۲۰م.؛
کردان – خاورمیانه – وضع سیاسی و اجتماعی – قرن ۲۰م.؛
کردان – ایران – سیاست و حکومت – قرن ۲۱م.؛
کردستان – تاریخ – جنبشها و قیامها؛
؛
؛

زبان مدرک:

فارسی

طبقه‌بندی:

اختصاصی

نوع مدرک:

کتاب


مطالب مشابه