ژئوپلیتیک نظام جهانی
منبع:

انتشارات موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران


تاریخ:

۴ اسفند ۱۳۸۷ , February 22 2009
  ۹۷۸-۹۶۴-۵۲۶-۱۰۱-۴,  ۸۲۹ص. ,  تهران
نویسنده (گان): برنارد کوهن، سائول؛
مترجم (ان): کاردان، عباس؛

کدبازیابی:

bb00020095802592214

چکیده:

بررسی تغییرات چشمگیر ایجادشده از سوی نیروهای ایدئولوژیکی و اقتصادی پس از جنگ سرد و تحلیل تاثیر جغرافیایی آنان بر سیاست خارجی و روابط بین‌الملل از جمله محورهایی است که در این کتاب بر آنها تمرکز خاصی شده است. نگاهی دقیق و متفاوت به خصیصه‌های مناطق مختلف ژئوپلیتیکی جهان و تفسیر جزء‌نگر بنیان‌های تشکیل‌دهنده این جوامع، همچنین نیروهای گریز از مرکز و در مقابل، اتحادساز آشکار و مخفی در این مناطق از جمله نکاتی است که نویسنده این کتاب به آنها اهتمام ویژه داشته و سبب شده تا کتاب همچون یک متن آموزشی در حوزه ژئوپلیتیک و روابط‌ بین‌الملل قابلیت استفاده را داشته باشد.

موضوع(ات):

امنیت بین‌المللی؛
درگیری‌های نظامی؛
روابط بین‌المللی؛
روابط قومی؛
سیاست جغرافیایی؛
سیاست جهانی؛

زبان مدرک:

فارسی

طبقه‌بندی:

اختصاصی

نوع مدرک:

کتاب


مطالب مشابه