هویت و سیاست هسته‌ای در جمهوری اسلامی ایران


منبع:


موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران


تاریخ:


۲۹ آذر ۱۳۹۰ , December 20 2011  ۹۷۸-۹۶۴-۵۲۶-۱۶۵-۶,  ۲۸۵ص.,  تهران


نویسنده (گان): رسولی ثانی‌آبادی، الهام؛
کدبازیابی:


DB50E87چکیده:


در سال‌های اخیر، موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم‌ترین مسائل سیاست خارجی کشور را تشکیل داده و منشا تعاملات و تقابلات بسیاری با برخی از کشورهای غربی شده است. این کتاب با استفاده از دو رهیافت واقعگرا و سازه‌انگار، اثبات کرده که پیگیری مجدانه حقوق هسته‌ای کشور توسط نظام، فارغ از تصمیمات سیاسی و مقطعی، به عنوان بخشی از هویت جمهوری اسلامی ایران بوده استموضوع(ات):


انرژی اتمی – ایران – سیاست دولت؛
منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای – ایران؛
ایران – سیاست و حکومت – ۱۳۸۴-؛
زبان مدرک:


فارسیطبقه‌بندی:


عادینوع مدرک:


معرفی کتاب
مطالب مشابه