سازمان‌های اطلاعاتی و سیاست خارجی:‌ مطالعه موردی نقش سازمان سیا در سیاست خارجی آمریکا
منبع:

موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران


تاریخ:

۴ آبان ۱۳۹۰ , October 26 2011
  ۹۷۸-۹۶۴-۵۲۶-۱۶۰-۱,  ۲۷۵ص.,  تهران
نویسنده (گان): میرمحمدی، مهدی؛

کدبازیابی:

۰۵۴۳BD9

چکیده:

اطلاعات بخشي از زندگي انسان مدرن است و در بسياري از موارد يکي از علل تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و حتي فرهنگي در زندگي اجتماعي به‌شمار می‌رود. نویسنده کتاب حاضر در بخش اول، با درنظر گرفتن اطلاعات به‌مثابه «متغيري مستقل»، آن را در حوزه سياست‌گذاري خارجي و تحليل سياست خارجي بازشناسی کرده و دراین‌راستا، بر نقش متاثر سازمان‌های اطلاعاتی بر وقوع برخی مهم‌ترین تحولات نظام بین‌الملل و نقاط عطف در تاریخ سیاست خارجی اکثر کشورها، به‌ویژه ابرقدرت‌ها تاکید نموده است و بخش دوم را به مطالعه موردی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) و نقش آن در سیاست خارجی این کشور و نیز معرفی جامعه اطلاعاتی ایالات متحده و جایگاه سیا در آن اختصاص داده است.

موضوع(ات):

سازمان سیا؛
United States. Central Intelligence Agency؛
سازمان اطلاعاتی؛
ایالات متحده – روابط خارجی؛

زبان مدرک:

فارسی

طبقه‌بندی:

عادی

نوع مدرک:

معرفی کتاب


مطالب مشابه