راهنمای حقوق بشر در مجامع بین‌المللی (سازوکارها و فرایندها)
منبع:

موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران


تاریخ:

۱۵ آبان ۱۳۸۷ , November 5 2008
  ۹۷۸-۹۶۴-۵۲۶-۰۹۹-۴,  ۱۱۵,  تهران
نویسنده (گان): گلشن‌پژوه، محمودرضا؛

کدبازیابی:

bb00020090501152418

چکیده:

حقوق بشر یکی از مفاهیمی است که در چند دهه اخیر توجه بسیاری را در صحنه بین‌الملل به خود جلب نموده و درحال‌حاضر نیز با قرار گرفتن در کنار مفاهیمی همچون صلح و توسعه، یکی از سه ضلع فعالیت‌های سازمان ملل را در هزاره جایران صندوق تشکیل می‌دهد. کتاب حاضر تلاش دارد تا با ارائه نگاهی کاملا کاربردی به موضوع حقوق بشر در سازمان‌های بین‌المللی، به سازوکار و فرایندهای موجود دراین‌راستا پرداخته، با محور قرار دادن موضوع حقوق بشر در ایران، نکات محوری و بعضا دقائق مربوط به این حوزه را در ارتباط با ایران به خواننده بشناساند.

موضوع(ات):

حقوق بشر؛
؛

زبان مدرک:

فارسی

طبقه‌بندی:

اختصاصی

نوع مدرک:

کتاب


مطالب مشابه