دانش روابط بین‌الملل در چهار گوشه جهان
منبع:

موسسه فرهنگی مطالعت تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران


تاریخ:

۲۴ بهمن ۱۳۹۰ , February 13 2012
  ۹۷۸-۹۶۴-۵۲۶-۱۶۸-۷,  ۶۷۱٫ص,  تهران
نویسنده (گان): تیکنر، ارلن ویراستار؛ ویور، الی ویراستار ؛
مترجم (ان): طیب، علیرضا؛

کدبازیابی:

A2369CA

چکیده:

تعدیل نگاه موجود در جهان پیرامون غربی بودن نظریه های روابط بین‌الملل، آن‌هم از طریق گشت و گذار به چهار گوشه جهان برای یافتن شیوه‌های پرداختن به دانش روابط بین‌الملل در فرهنگ‌های مختلف، هدف اصلی این کتاب است. نگارش فصول مختلف کتاب توسط دانشمندان بومی و ارائه یک مقدمه و جمع‌بندی بسیار حرفه‌ای و نقادانه از موضوع، از نکات مثبت کتاب به‌شمار می‌رود که در مجموع، جامع‌ترین تحلیلی که تاکنون درباره دانش روابط بین‌الملل و بن‌پایه‌های نظری آن صورت گرفته است را بدست خواننده می‌دهد.

موضوع(ات):

روابط بین‌الملل و فرهنگ؛
مابعد استعمار؛

زبان مدرک:

فارسی

طبقه‌بندی:

عادی

نوع مدرک:

معرفی کتاب


مطالب مشابه