تهایران صندوقات امنیت ملی (شناخت و روش)
منبع:

انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران


تاریخ:

۱۱ اسفند ۱۳۸۶ , March 1 2008
  TISRI,  نخست,  ۹۷۸-۹۶۴-۵۲۶-۰۷۷-۲,  ۳۰۳,  تهران
نویسنده (گان): عبداله‌خانی، علی؛

کدبازیابی:

bb00020084403320117

چکیده:

بررسی سازمان معنایی تهایران صندوق امنیتی، تفاوت‌های موجود میان واژگان آسیب‌پذیری، ریسک و خطر، بررسی طبقه‌بندی شش‌گانه ارائه شده درخصوص تهایران صندوقات امنیتی، اهداف مرجع در تهایران صندوقات امنیتی؛ روش‌شناسی تهایران صندوقات امنیتی و بسیاری محورهای دیگر، عناوین و سرفصل‌های مورد بررسی و پژوهش در این کتاب را تشکیل می‌دهد.

موضوع(ات):

امنیت ملی؛

زبان مدرک:

فارسی

طبقه‌بندی:

اختصاصی

نوع مدرک:

کتاب


مطالب مشابه