بورانین صاحابی کیمدی؟!

اینکه اداره راه مسئول نگهداری این جاده است یا شهرداری، این موضوع ربطی به من شهروند و راننده عبوری و دیگران ندارد. آنچه مسلم است بی مسئولیتی این ارگان هاست و ضعف نهادهای نظارتی و حکومتی که به نظر می رسد زندگی و جان مردم برایشان مهم نیست. و فعلاً سرشان در جای دیگری گرم است.

مطالب مشابه